جشنواره خوارزمی محور زبان

کسب رتبه در محور زبان در مرحله اول رشته زبان جشنواره خوارزمی

;